รูปแบบการพิมพ์บันทึกข้อความ มีิดังนี้
   
   
   
การเว้นระยะบรรทัด (ระยะ ก, ระยะ ข และ ระยะ ค) สามารถกระทำได้โดย
   
 
         
   
 
       
         
     
    
 
       

นางเกสร   มาละมัย  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

โรงเรียนควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 074681773
b
ผู้จัดทำ บรรณานุกรม ออกจากบทเรียน